Pre zabezpečenie tepelnej pohody v interiéroch objektu používame sústavy ústredného (centrálneho) kúrenia alebo špeciálne vykurovacie sústavy.

Podľa druhu použitého paliva resp.energie rozlišujeme tepelné sústavy so zdrojom tepla na:

  • tuhé palivá
  • kvapalné palivá
  • plynné palivá
  • elektrickú energiu

Každá tepelná sústava ústredného kúrenia sa musí skladať z týchto troch základných komponentov:

  • zdroj tepla (kotol)
  • rozvodná sieť
  • radiátor

Špeciálne vykurovacie sústavy sa skladajú z týchto komponentov:

  • zdroj tepla
  • vykurovacie teleso

Tieto dve časti tvoria kompakný celok, ktorý sa umiestňuje do vykurovacieho priestoru.Vykurovacie teleso takto predá danému prostrediu potrebné množstvo tepla,čím zabezpečí optimálnu vnútornu teplotu miestnosti, ktorá je daná STN 060210, alebo požiadavky užívatela.

Správne navrhnutá tepelná sústava vytvára ekonomické podmienky vykurovania, t.j. investičné náklady, materiálova dostupnosť, jednoduchá a nenáročná montáž aj údržbu v neposlednom rade. Rozhodujúcim kritériom pre správnu voľbu vykurovacej sústavy sú požiadavky prevádzky, charakter a druh budovy, ich tepelnotechnické a akumulačné vlastnosti vrátane možnosti regulácie.

Na základe fyzikálneho prenosu tepla a hmoty delíme vykurovacie sústavy na:

Konvenčné vykurovacie sústavy:

Pri tomto spôsobe vykurovania sa teplo vykurovacieho telesa šíri prúdením a priamo ohrieva vzduch. Z ohriateho vzduchu odoberá teplo stavebná konštrukcia. Pri tomto deji platí, že teplota vzduchu je vždy vyššia ako teplota okolitého priestoru. Táto teplota je tým nižšia, čím nižší je odpor stavebnej konštrukcie tvoriacej hranicu vykurovaného priestoru a čím nižšia je teplota prostredia za touto hranicou.

Sálavé vykurovacie sústavy:

Pri sálavom spôsobe vykurovania dodáva vykurovacia doska tepelný tok sálaním - bez použitia vzduchu v interiéru,platí,že účinná povrchová teplota okolitých plôch je vyššia ako teplota vzduchu.

Kombinované vykurovacie sústavy